Agenda & tickets

De stichting

De directie (tevens bestuur) van Jakop Ahlbom Company bestaat uit Jakop Ahlbom (artistiek) en Marc Pil (zakelijk).

De raad van toezicht bestaat uit Stephan Alspeer (voorzitter), Mohamed Aadroun (penningmeester), Melle Daamen en Marloes Vogel.

Het salaris en de regeling van de arbeidsvoorwaarden van de directieleden wordt vastgesteld door de Raad van Toezicht, met inachtneming van de vigerende wet- en regelgeving (Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector).

Leden van de Raad van Toezicht ontvangen voor de uitoefening van hun functie geen beloning. Kosten die door leden worden gemaakt in de uitoefening van hun functie worden op declaratiebasis vergoed. Bekijk hier het RvT-reglement en lees hier het toezichtplan waarin de RvT toelicht wat perspectief en werkwijze van het toezicht zijn.

Het gezelschap hanteert de cao toneel en dans (ook voor zzp-ers) en werkt volgens de Governance Code Cultuur. Wij onderschrijven de Fair Practice Code en de Code Diversiteit & Inclusie. Ons ondernemingsplan bevat een actieplan D+I.

Jakop Ahlbom Company streeft naar een veilige en gezonde leef- en werkomgeving. Wij hanteren een protocol ongewenst gedrag en medewerkers en freelancers hebben toegang tot een externe vertrouwenspersoon. Daarnaast kunnen medewerkers ook contact opnemen met een onafhankelijke vertrouwenspersoon via mores.online.

Jakop Ahlbom Company ontvangt structurele subsidie van het Fonds Podiumkunsten en het Amsterdams Fonds voor de Kunst.

Naast de inkomsten uit kaartverkoop en buitenlandse tournees, verhuren wij onze repetitiestudio en verzorgen we activiteiten zoals gastregies, workshops en evenementen. We werken daarin ook samen met private partijen, zoals private fondsen en het bedrijfsleven.

Jakop Ahlbom Company heeft een ANBI-status, waardoor schenken aan het gezelschap fiscale voordelen heeft. Ons ANBI nummer is 81235139.